ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Sanayileşmeyle birlikte çevre kirliliğine neden olan olumsuz faaliyetlerin artması çözüm olarak kirliliğin daha oluşmadan kaynağında önlenmesi kavramını gündeme getirmiştir.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

22 Mayıs 2014 tarihli “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği” uyarınca bir takvim yılı içerisinde net 50(elli) ton üstü miktarlarda tehlikeli maddeyi gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran, boşaltan ...

ÇED, PTD HAZIRLANMASI

Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerin belirlenmesinde, olumsuz olabilecek etkilerin önlenmesi

KİMYASAL DANIŞMANLIĞI (MGBF HAZIRLAMA, REACH,CLP BİLDİRİM)

Kimyasallar ile çalışma, firmalara kimyasal maddelerin tehlike ve zararlı etkilerini engelleme ve asgariye indirmek, işçi ve işçi sağlığını korumak gibi çeşitli yükümlülükler getirmektedir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ

10.08.2005 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in 6.maddesi gereğince; yetkili idarelerden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

KARBON DANIŞMANLIĞI

Ülkemizde İklim Değişikliği ile mücadele alanında ulusal çabalarımız 2009 yılında Kyoto’ya taraf olmamız, ardından ,Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik...

ARITMA TESİSİ İŞLETİLMESİ

Hızlı nüfus artışı, kalkınma çabaları kapsamındaki sanayi faaliyetleri, küresel ısınma, artan kuraklık ve aşırı tüketim ile birlikte tatlı su kaynakları küresel ölçekte hızla tükenmektedir.

ISO 14001 - ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan...