ÇED, PTD HAZIRLANMASI

 
 

Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerin belirlenmesinde, olumsuz olabilecek etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin seçilen yer ile teknolojik alternatiflerin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsamaktadır. 7 Şubat 1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 1993’den bu yana uygulanan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” değişik tarihlerde değişikliklere uğramıştır. Uygulanmakta olan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25.11.2014 tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇEDY) Ek-1 Listesi kapsamındaki projelere yönelik “ÇED Olumlu Kararı” ya da “ÇED Olumsuz Kararı” Bakanlık tarafından, Ek-2 Listesi kapsamındaki projelereyönelik “ÇED Gereklidir” ya da “ÇED Gerekli Değildir” Kararı da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilmektedir.

ÇED OLUMSUZ KARARI: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Komisyonca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri nedeniyle gerçekleştirilmesinde çevre açısından sakınca görüldüğünü belirten Bakanlık kararı.

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI: Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projeler hakkında yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararı.

ÇED GEREKLİDİR KARARI: Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projelerin çevresel etkilerinin incelenerek, çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasının gerektiğini belirten Bakanlık kararını ifade eder.

• ÇED Raporu Hazırlanması

• Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması

• ÇED İzleme ve Kontrol Hizmetleri

• ÇED Kapsam Dışı Başvuruları ve Takibi