ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

 
 

Sanayileşmeyle birlikte çevre kirliliğine neden olan olumsuz faaliyetlerin artması çözüm olarak kirliliğin daha oluşmadan kaynağında önlenmesi kavramını gündeme getirmiştir. Üretim sırasında malzeme ve kaynak kayıplarını en aza indirgemek için aktif bir çevresel yönetim yaklaşımı olan kirliliğin önlenmesi, kirleticileri bir ortamdan diğerine aktarmaksızın toprağa, havaya ve/veya suya salınan kirleticileri en aza indirgeyen veya bertaraf eden çoklu ortam yaklaşımıdır. Bu noktada tesis veya faaliyetlerin çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak daha etkin bir süreç yürütmesi ve mevzuata uyum konusunda profesyonelliği ve verimliliği artırmak adına “Çevre Görevlisi”, “Çevre Danışmanlık Firmaları” ve “Çevre Yönetim Birimleri” kavramları geliştirilmiş, çevre görevlilerinin, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmelerin çevre kirliliği oluşturmadan gerekli olan önlemleri almalarını temin ederek çevrenin korunmasına katkı sağlamaları amaçlanmıştır. Konunun yasal çerçevesi ise 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda 2006 yılında 5491 sayılı Kanun ile yapılandeğişiklikle belirlenmiş olup, Kanunun Ek Madde 2’si ile faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetim birimi kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan hizmet satın almakla yükümlü tutulmuşlardır.

2872 sayılı Çevre Kanunu ile; olumsuz çevresel etkileri bulunan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için izin; atıkların geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertarafına ilişkin iş ve işlemelerle iştigal eden tüm işletmelerin ise lisans almaları gerektiği belirtilmiştir. Ülkemizde daha önce çevreye kirletici etkisi bulunan faaliyet ve tesislerin ilgili yönetmelikler kapsamında almak zorunda oldukları deşarj izni, emisyon izni, gürültü izni, derin deniz deşarjı izni ile atık yönetimi konularındaki lisanslar yerine 01 Nisan 2010 tarihinden itibaren bütüncül yaklaşım stratejisi çerçevesinde tek bir çevre izni uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu doğrultuda; Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanarak, 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (ÇKAGİLHY) yürürlükten kaldırılarak, 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) 01 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin; faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni veya çevre izin ve lisansı almaları zorunludur.

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA;

• Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı vb.)

• Çevre Lisanslarının Alınması ve Takibi

1. Geri Kazanım (Tehlikeli Atık, Tehlikesiz Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ,Atık Pil Ve Akümülatör,Ömrünü Tamamlamış Lastik, Ambalaj Atığı)

2. Bertaraf (Atık Yakma ve Beraber Yakma, Düzenli Depolama)

3. Tehlikeli Atık Ara Depolama

4. İşleme (Tıbbi Atık, Ömrünü Tamamlamış Araç,Atık Elektrikli Elektronikli Eşya, Tanker Temizleme, Hurda Metal, Atık Kabul Tesisi)

5. Arındırma

• Atık Yönetim Planları Hazırlanması

• Sürdürülebilir Atık Yönetimi Kapsamında Atık Minimizasyonu ve Temiz Üretim Çalışmaları

• Çevre- Boyut analizi

• Bağımsız Çevre Denetimleri

• Yasal Uygunluk Değerlendirme

• Çevre Eğitimleri

• Beyan /Bildirimlerin Yapılması

• Çevresel Acil Durum Tatbikatları

• Çevre Projeleri Yatırım Danışmanlığı

• Tam /Kısmi Zamanlı Çevre Görevlisi Görevlendirme

• İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi